Η πλατφόρμα αυτή ενέχει αποκλειστικά ενημερωτικό σκοπό. Ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν πράξεις ή/και παραλείψεις, καθ’ υπέρβαση ή κατά παράβαση των καθηκόντων, ενός εκάστου των περιλαμβανομένων στην παρούσα πλατφόρμα προσώπων.